Sanken Việt Nam

  1. Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015

  2. Hệ thống quản lý môi trường đạt chuẩn ISO 14001:2015

  3. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn JIS A6021:2011
  4. Sản phẩm đạt chứng nhận hợp chuẩn TCVN 9065:2012