Một số hình ảnh công trình hoàn thiện khi sử dụng chống thấm

Trước khi thi công cống thấm

Sau khi thi công chống thấm